Bekijk het volledige model

Of klik op een van de competenties om verder te gaan:

Beginpagina

De basiscompetenties gekoppeld aan het beschrijvingsmodel van effectief leiderschap.

Klik op een van de competenties om verder te gaan:

Visie-gestuurd werken Visie-gestuurd werken

De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Lees meer.

Specificeer uw competenties
In relatie staan tot de omgeving In relatie staan tot de omgeving

De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Onder omgeving verstaan we bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties Lees meer.

Specificeer uw competenties
Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid Vormgeven aan organisatiekenmerken
vanuit een onderwijskundige gerichtheid

De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm aan organisatiekenmerken vanuit kennis van hun onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van de leerlingresultaten. Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten. Lees meer.

Specificeer uw competenties
Hanteren van strategieën tbv samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus Strategieën hanteren tbv samenwerking,
leren en onderzoeken op alle niveaus

De schoolleider hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap. Lees meer.

Specificeer uw competenties
Hogere orde denken Hogere orde denken

De schoolleider analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen, en brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. Lees meer.

Specificeer uw competenties

Achtergrondfactoren

Omgeving van de school
Visie, ervaring en persoonlijkheid
Wettelijke kaders en regelgeving

Acties

Handelingen van de schoolleider

Instrumenten

Structuur/cultuur
Onderwijsorganisatie/ped. klimaat
Personeelsdomein
Facilitair domein

Resultaten

Leerlingresultaten